Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Dotace kraje 600 tis. Kč na „Objemovou architektonicko-urbanistickou studii zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č.4 a 6“

Zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout investiční dotaci maximálně v celkové výši 600.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č. 4 a 6“ [více zde]

Přístavba Domu umění – Galerie 21. století v Ostravě a Moravskoslezská vědecká knihovna

Informace dle 106/1999 Sb. za rok 2014: Přístavba Domu umění – Galerie 21. století v Ostravě a Moravskoslezská vědecká knihovna [více zde]

2/2015: Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny - poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Moravskoslezský kraj, krajský úřad, obdržel dne 25. 2. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[více zde]

Rada kraje nepožádá o prodloužení stavebního povolení

Na svém lednovém zasedání rozhodla rada kraje, že již nechce žádat o prodloužení stavebního povolení pro novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny. [více zde]

Žádost 1/2012 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

K dnešnímu dni Moravskoslezský kraj obdržel jednu písemnou nabídku soukromé společnosti, jejíž grafickou část nabídky přikládáme jako přílohu této odpovědi (viz níže v příloze).

Pokud byla existence jiných nabídek prezentována hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem, nebo tiskovou mluvčí Bc. Šárkou Vlčkovou, jednalo se pouze o nabídky prezentované ústní formou.

Dále sdělujeme, že Moravskoslezský kraj dosud „neopouští“ projekt novostavby MSVK v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z roku 2004, tzv. Černé kostky a i nadále považuje řešení neuspokojivé situace MSVK za jeden ze svých hlavních cílů.

[více zde]

Souhrnné požadavky na užitkové plochy a prostory

Užitné plochy prostor označeny „min.“ jsou závazné a nesmí být zmenšeny. Plochy bez označení jsou doporučené, byly vypočteny s ohledem na potřebu uživatelských míst, umístění knihovního fondu, zaměstnance, plánovanou techniku, atd.

[více zde]

Žádost 2/2011 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

"Krajský úřad sděluje, že k dnešnímu dni Moravskoslezský kraj neobdržel žádné písemné nabídky soukromých společností [...] a doposud ani definitivně neopouští projekt výstavby tzv. Černé kostky"

Informace zpracoval: 25. 1. 2011, Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 25. 1. 2011
[více zde]

Žádost 1/2011 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací týkající se novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
Informace zpracoval: 19. 1. 2011, Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový
[více zde]

Vyjádření ministra kultury Jiřího Bessera ke stavbě Moravskoslezské vědecké knihovny

Tisková zpráva MK ČR z 31. 8. 201: [více zde]

ÚČAST STÁTU NA FINANCOVÁNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V MSK SE ZŘEJMĚ ZRUŠÍ

Vedení Moravskoslezského kraje obdrželo informaci o připravovaném zrušení finanční spoluúčasti na výstavbě Moravskoslezské vědecké knihovny (dále MSVK). Zdrojem informací je Usnesení vlády ČR ze dne 11. 8. 2010 č. 563 k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011, konkrétně bod 2. c). [více zde]

Tisková zpráva MSK 21. 5. 2010

Do financování investiční akce Moravskoslezské vědecké knihovny budou zapojeny prostředky státního rozpočtu v původní výši 490 mil. Kč. Použití finančních prostředků schválila vláda ČR svým usnesení č. 351 z května 2010. Odhad celkových nákladů na stavbu dnes činí zhruba 1,1 miliardy korun. Výstavba bude realizována podle projektu brněnských architektů Kuby a Pilaře, který vítězně vyšel ze soutěže o návrh v roce 2004. [více zde]

Zastupitelstvo MSK, 17. 2. 2010

Z 10. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 17. 2. 2010 v zasedací síni krajského úřadu [více zde]

Vyjádření MSVK k rozhodnutí zastupitelstva MSK ze dne 17. 2. 2010

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo na svém 10. zasedání dne 17. února 2010 o pokračování přípravy novostavby Černé kostky v levnější variantě, která kromě materiálových úspor začlení do budovy knihovny jazykové učebny pro katedru jazyků VŠB-TUO. [více zde]

Knihovna na 10. zasedání zastupitelstvu kraje 17. 2. 2010

Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje [více zde]

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie byla zpracovaná v únoru 2008 společností PRO-ARK, s.r.o. Jejím úkolem a cílem bylo nalézt a definovat optimální model budoucího technického provozu nové budovy, analyzovat provozní nároky a náklady jednotlivých odborných provozů, provozních technologií, jejich vazby a propojení a stanovit optimální nároky a potřeby technického provozu a údržby jak v personálních a kvalifikačních, tak i ve finančních a dalších ekonomických ukazatelích.

V závěrečném shrnutí studie je pak k provozně technickým nákladům nezbytným k provozu budovy knihovny a podzemního parkoviště přičleněna i kapitola nákladů potřebných k provozu knihovny jako odborné instituce.

[více zde]

Informace dle zák. 106/1999 Sb. – žádost č. 5 (MSK)

Žádosti:
  1. o informaci proč nebyla odpověď na žádost č. 2 zaslána na žádnou v dopise uvedených adres.
  2. o zaslání informací a dokumentů dokládající výrazný nárůst provozních nákladů nové knihovny a celkové očekávané disponibilní finanční zdroje.
  3. o zaslání kompletního Materiálu č. 32 „– nový návrh usnesení Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko“.
  4. o zaslání informací, zda se předpokládané provozní náklady MSVK a IPO zvýšily oproti materiálům předložených na 23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008.
[více zde]

Informace dle zák. 106/1999 Sb. – žádost č. 4 (MSK)

Žádost  o zaslání dokumentů, které dokládají závazné hodnoticí kritérium ve výši 500 mil. investičních nákladů v architektonické soutěži, uspořádané krajským úřadem v roce 2004 . [více zde]

Informace dle zák. 106/1999 Sb. – žádost č. 3 (MSK)

Žádost o zaslání dokumentů, které dokládají „zdvojnásobení provozních nákladů na chod MSVK“ a
žádost o zaslání kompletní studie provozních nákladů MSVK a IPO (roční náklady provozu MSVK a IPO v 1. roce provozu, tj. v roce 2011), která byla vypracována pro potřeby MSK. [více zde]

Soutěžní podmínky – 2004

Soutěžní podmínky Veřejné soutěže o návrh na zpracování urbanistického, architektonického,
technického a provozního řešení Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě z 30. 6. 2004. [více zde]

Provozní náklady MSVK 2004–2008

Provozní náklady Moravskoslezské vědecké knihovny v letech 2004–2008. [více zde]

Provozní náklady Černé kostky

Celkové provozní náklady nové budovy MSVK v prvním roce provozu (předpoklad: rok 2011). [více zde]

Téma MSVK v Zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva MSK 24. 10. 2009

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MSK 24. 10. 2009, verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis37.html [více zde]

KRAJSKÝ ÚŘAD MSK TRADIČNĚ USPOŘÁDAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tisková zpráva MSK – KRAJSKÝ ÚŘAD MSK TRADIČNĚ USPOŘÁDAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, středa, 28. října 2009 [více zde]

Odpověď hejtmana na dopis petičního výboru z 18. 9. 2009

[více zde]

Rada kraje (č. usnesení) 35/1801

1) bere na vědomí
informaci odboru investičního a majetkového o způsobu vyřízení petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného návrhu z veřejné architektonické
soutěže z roku 2004 [více zde]

Odpověď na petici za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

[Čj: MSK 159297/2009 / 25. 9. 2009]

Vážení členové petičního výboru,
dne 7. 9. 2009 byla Moravskoslezskému kraji doručena Vaše petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004. S obsahem petice byla na svém zasedání dne 24. 9. 2009 seznámena rada kraje. Na základě posouzení obsahu petice Vám sdělujeme následující stanovisko. [více zde]

7. zasedání Monitorovacího výboru ROP

Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP – 9. 6. 2009. [více zde]

Sdělení k oznámení vzniku občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě

Sdělení MSK ze dne 22. 7. 2009 k oznámení vzniku občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě poslané petičním výborem na e-mailovou adresu elektronické pošty MSK dne 21. 6. 2009. [více zde]

Výbor Regionální rady k usnesení Výboru Regionální rady č. 14/123 ze dne 7. 5. 2008

[více zde]

ROP – Projekty doporučené k financování | 15. zasedání - 26. června 2008

Projekty doporučené k financování z výzvy č. 2.1 - 03 pro dílčí oblast podpory 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami Regionálního opreačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko [více zde]

Výzva č. 3, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, zaměření výzvy: Podpora výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

15. květen 2008 - 4. červenec 2008

Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami

Zaměření výzvy: Projekt výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

[více zde]

Tisková zpráva, 21. května 2008 | Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko podpoří výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny [více zde]

Tisková zpráva MSK | 15. dubna 2009

MINISTERSTVO KULTURY NEUVOLNÍ POTŘEBNÉ FINANCE NA NOVOSTAVBU VĚDECKÉ KNIHOVNY

Řešení projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" je stále jednou z priorit současného vedení kraje. Navazuje na stav realizace, který současnému vedení zanechala předchozí rada a zastupitelstvo. A právě některé nešťastné kroky předchozího vedení způsobily odsunutí zahájení výstavby knihovny do dalších let. [více zde]

Tisková zpráva MSK | 9. listopadu 2004

STANOVISKO K PARKOVÁNÍ U VĚDECKÉ KNIHOVNY

K informacím primátora statutárního města Ostravy Aleše Zedníka, které poskytl médiím na tiskové konferenci v úterý 9. listopadu 2004, sdělujeme následující:

[více zde]

Tisková zpráva MSK | 14. dubna 2004

STANOVISKO HEJTMANA KRAJE K PROBLEMATICE VÝSTAVBY VĚDECKÉ KNIHOVNY

Vzhledem k objevujícím se nepřesným informacím a množícím se dotazům ohledně výstavby vědecké knihovny vydává hejtman kraje Evžen Tošenovský následující stanovisko. [více zde]

Porovnání NTK Praha a MSVK Ostrava

Tabulka porovnání kapacit, výměr a cen Národní technické knihovny a Moravskoslezské vědecké knihovny. Tabulka může sloužit pouze jako orientační pomůcka. (Obě stavby nelze zjednodušeně srovnávat mimo jiné proto, že v případě Černé kostky je mnohem rozsáhlejší podzemní stavba, dále má více podzemních parkovacích míst, větší kapacitu depotů a naopak méně studijních míst. Je rozdílný i způsob financování.) [více zde]

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

– poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Moravskoslezký kraj, krajský úřad   (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 24. 6. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. [více zde]

2. zasedání zastupitelstva kraje 18. 12. 2008

[více zde]

22. zasedání zastupitelstva kraje 21. 2. 2008

Návrh financování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" [více zde]

20. zasedání zastupitelstva kraje 22.11. 2007

Příprava realizace akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" [více zde]

16. zasedání zastupitelstva kraje 1. 3. 2007

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava ve věci novostavby "Moravskoslezská vědecká knihovna" [více zde]

8. zasedání zastupitelstva kraje 22. 12. 2005

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 a rozpočtový výhled na léta 2007a 2008 [více zde]

6. zasedání zastupitelstva kraje 29. 9. 2005

Nákup pozemků z veřejné zakázky poř. č. 155/2005 pro výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny [více zde]

3. zasedání zastupitelstva kraje 17. 2. 2005

Příprava akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny [více zde]

Celková rekapitulace nákladů (5. 8. 2008)

– staveb "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ a „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října“ [více zde]

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 22. 4. 2009

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 22. 4. 2009 v zasedací síni krajského úřadu – výběr k tématu "nové Moravskoslezské vědecké knihovny" [více zde]

23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde byl projednáván nový návrh usnesení zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Výsledek: 56 pro, 0 proti, 0 se zdrž. [více zde]

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 17. 6. 2009

Návrh na ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení / Návrh nových finančních objemů účasti státního rozpočtu v jednotlivých letech a předpokládaný harmonogram přípravy a realizace stavby budovy Moravskoslezské vědecké knihovny [více zde]

SVKO: Ukončení přípravy a realizace projektu

[zdroj: www.svkos.cz] Ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny". [více zde]

Tisková zpráva MSK 17. 6. 2009

Rada kraje předpokládá zahájení stavby Moravskosleszké vědecké knihovny do tří let

Projekt megalomanské „Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny“ bude nahrazen novým méně nákladným řešením, jehož zahájení se předpokládá do tří let. Potvrzuje to již zdůrazňovaný fakt, že výstavba knihovny je jednou z priorit současného vedení Moravskoslezského kraje. [více zde]

Tisková zpráva MSK 11. 6. 2009

[Tisková zpráva MSK 11. 6. 2009] Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny je stále jednou z priorit současného vedení Moravskoslezského kraje, které našlo společně s Ministerstvem kultury řešení. V pondělí 8. června proběhlo jednání hejtmana kraje Jaroslava Palase a náměstka hejtmana Svatomíra Recmana s ministrem kultury Václavem Riedlbauchem ve věci projednání aktualizace investičního záměru, změny způsobu financování a časových parametrů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. [více zde] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |