Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde byl projednáván nový návrh usnesení zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Výsledek: 56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.

K materiálu č. 32 - nový návrh usnesení
Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Drobil – upozornil na předložený nový návrh usnesení, který vychází z toho, že vláda České republiky schválila maximální podíl účasti státního rozpočtu na financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny,

Ing. Tošenovský – odůvodnil, proč je zapotřebí, aby tento materiál schvalovalo i zastupitelstvo kraje,

[http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis23.html]


Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje    č. 172/6161       ze dne 2. 4. 2008
k usnesení zastupitelstva kraje    č. 16/1378/1     ze dne 1. 3. 2007
(č. usnesení) 23/1968

1)    rozhodlo
o profinancování a kofinancování projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko - prioritní osy 2, oblast podpory 2.1, dílčí oblast 2.1.4 v letech 2008-2010 ve výši 1.500.000 tis. Kč
23/1968

2)    souhlasí
s navýšením předpokládané spoluúčasti Moravskoslezského kraje na projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" v případě, že nebude přiznána dotace z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |