Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

6. zasedání zastupitelstva kraje 29. 9. 2005

Nákup pozemků z veřejné zakázky poř. č. 155/2005 pro výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny


Výpis ze zápisu:


K MATERIÁLU Č. 91

Nákup pozemků z veřejné zakázky poř. č. 155/2005 pro výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

- s úvodním slovem


Diskuse:

 

Ing. Jalůvka - dotázal se, jaká cena je stanovena za m2,

Ing. Tošenovský - odpověděl, že 1 800,- Kč a že v této oblasti v blízkosti centra Ostravy se cena

pozemku pohybuje ve značně vyšší cenové hladině,

- dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení - schváleno (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn.
č. 6/663/1.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 29/1233 ze dne 29. 9. 2005

(č. usnesení)

6/663/1 1) rozhodlo

koupit pozemky do vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: pozemek parc.č. 2632/4 ostatní plocha, zeleň, pozemek parc.č. 2633 ostatní plocha, zeleň, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to od podílových spoluvlastníků:

bytem ********** výše podílu 4/6

a

**********

bytem **********

výše podílu 1/3

za cenu nejvýše přípustnou 5.200.000,~Kč

6/663/1 2) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 - Ostatní činnosti j.n.

pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 5.200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3314 - Činnosti knihovnické

pol. 6130 - Pozemky o 5.200 tis. KčPetiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |