Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

16. zasedání zastupitelstva kraje 1. 3. 2007

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava ve věci novostavby "Moravskoslezská vědecká knihovna"


Výpis ze zápisu:


K materiálu č. 37
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava ve věci novostavby "Moravskoslezská vědecká knihovna"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 16/1392 (text uveden v příloze č. 2).

(Poznámka: Před tímto hlasováním proběhla 2 neplatná hlasování chybou operátora, a to hlasování pod pořadovými čísly 42 a 43).

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis16.html]


Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje č. 110/4002 ze dne 7. 2. 2007
(č. usnesení)
16/1392 1) rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací ev. č. 0652/2002/MAJ ze dne 30. 10. 2002, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava na straně budoucího dárce a Moravskoslezským krajem na straně budoucího obdarovaného, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |