Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

22. zasedání zastupitelstva kraje 21. 2. 2008

Návrh financování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
Výpis ze zápisu:

K materiálu č. 2
Návrh financování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka - k tabulce v uvedeném materiálu se dotázal, zda v nějaké krátké době dojde k úpravě rozpočtu, či zda na konci tohoto roku budeme konstatovat plnění této investiční akce na nějakých 25 %,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že tento problém je složitý, čekáme na usnesení vlády k finančnímu krytí - pokud by vláda neodsouhlasila účast státu na této akci, pak bychom museli znovu jednat o tom, zda tuto akci vůbec zahájíme,

RNDr. Ženatý, Ph.D. - sdělil, že výbor finanční má k tomuto materiálu doporučující stanovisko a že písemné stanovisko tohoto výboru k materiálům dnešního zasedání bylo předáno členům zastupitelstva v úvodu zasedání,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 22/1854 (text uveden v příloze č. 2).


Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje    č. 161/5727      ze dne 16. 1. 2008
k usnesení zastupitelstva kraje    č. 20/1758       ze dne 22. 11. 2007
(č. usnesení) 22/1854

1)    bere na vědomí
informaci o stavu přípravy projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
22/1854

2)    rozhodlo
o úpravě způsobu financování projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" dle přílohy č. 1 tohoto usneseníPříloha č. 1 k usnesení č. 22/1854 Způsob financování schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007Předpokládané náklady a zdroje financování akce v tis. Kč (vč. DPH)

Rok

Zdroj financování

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října

Celkem oba objekty

Do roku 2008

Moravskoslezský kraj

31 766

4 534

36 300

2008

ISPROFIN

60 000

0

60 000Regionální operační program

85 000

20 000

105 000Moravskoslezský kraj

43 560

41 000

84 560

2009

ISPROFIN

220 000

0

220 000Regionální operační program

215 000

55 000

270 000Moravskoslezský kraj

172 690

87 000

259 690

2010

ISPROFIN

210 000

0

210 000Regionální operační program

150 000

75 000

225 000Moravskoslezský kraj

11 984

17 466

29 450

Celkem za celé období

ISPROFIN

490 000

0

490 000Regionální operační program

450 000

150 000

600 000Moravskoslezský kraj

260 000

150 000

410 000


Celkem za celé období, bez rozlišení zdroje financování

1 200 000

300 000

1 500 000

Tento způsob financování nahrazuje schválená úprava způsobu financování uvedená na následující straně přílohy.


Schválená úprava způsobu financováníPředpokládané náklady a zdroje financování akce v tis. Kč (vč. DPH)

Rok

Zdroj financování

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října

Celkem oba objekty

Do roku 2008

Moravskoslezský kraj

31 766

4 534

36 300

2008

ISPROFIN

60 000

0

60 000Regionální operační program

105 000

0

105 000Moravskoslezský kraj

23 560

61 000

84 560

2009

ISPROFIN

220 000

0

220 000Regionální operační program

270 000

0

270 000Moravskoslezský kraj

42 690

217 000

259 690

2010

ISPROFIN

210 000

0

210 000Regionální operační program

225 000

0

225 000Moravskoslezský kraj

11 984

17 466

29 450

Celkem za celé období

ISPROFIN

490 000

0

490 000Regionální operační program

600 000

0

600 000Moravskoslezský kraj

110 000

300 000

410 000


Celkem za celé období, bez rozlišení zdroje financování

1 200 000

300 000

1 500 000


 

Legenda: Označení hodnoty, která se mění vůči hodnotě uvedené ve způsobu financování schváleném usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007

 Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |