Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

– poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Moravskoslezký kraj, krajský úřad   (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 24. 6. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V podání je požadováno poskytnutí následujících informací:
Ve věci Vaší žádosti krajský úřad sděluje, že:

– rozpočtové a předpokládané náklady projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" zjištěné pro potřeby vyhotovení studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, činily 1.497.415.126 Kč včetně DPH. Projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" zahrnuje stavbu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" a stavbu „Integrovaný parkovací objekt na ul. 28. října" zajišťující potřebná parkovací stání pro navrženou stavbu Moravskoslezské vědecké knihovny a stávající kulturní dum. Výše uvedené náklady zahrnují veškeré nutné nákiady na projekt, tj. projektovou přípravu, náklady na realizaci obou staveb, poradenství, inženýrskou činnost při přípravě a realizací stavby, publicitní opatření a náklady na vybavení interiéru,

– nejnižší nabídku v rámci otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu (veřejná zakázka pod označením „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř.č. 95/2008), podalo sdružení společností OHL ŽS, a.s., VOKD, a.s., TCHAS, spol. s r. o.. Nabídková cena tohoto uchazeče činila 1.523.372.768,- Kč. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto dopisu.

Nejnižší nabízené ceny za jednotlivé části díla dle veřejné zakázky pod označením „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř. č. 95/2008 u různých uchazečů činily:


Tyto nejnižší ceny za jednotlivé části díla jsou součástí nabídky různých uchazečů v rámci veřejné zakázky, tj. jejich součet neodpovídá nejnižší nabídce. Nejnižší nabízená celková cena je uvedena výše včetně podrobného rozpisu této ceny - viz příloha č. 1.

Současně sdělujeme, že součástí veřejné zakázky nebyly dodávky a instalace vybavení interiérů, tj. interiérových doplňků, kuchyňského vybavení, informačního systému, počítačového vybavení, knihovního systému, softwaru a AV techniky. Veřejná zakázka pro výběr zhotovitele, resp. dodavatele tohoto vybavení byla plánována v dalším období.

– ve věci požadované informace o finálním rozpočtu stavby dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení sdělujeme, že projektová dokumentace ke stavebnímu povolení stavby "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" neobsahovala v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení projektové dokumentace rozpočet stavby. Projektová dokumentace stavby „Integrovaný parkovací objekt na ul. 28. října" obsahovala v souladu s předmětnou smlouvou na zhotovení projektové dokumentace pouze propočet nákladů. S ohledem na tyto skutečnosti Vám sdělujeme, že finální rozpočet nákladů stavby byl zpracován v rámci následujícího stupně projektové dokumentace, tj. projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Dle tohoto rozpočtu činí celkové rozpočtové náklady pro stavbu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" 1.021.699.711,- Kč včetně DPH a pro stavbu „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října" 288.797.024,-Kč včetně DPH. Projektované stavební práce a dodávky byly naceněny dle cen a ceníku stavebních prací pro cenovou úroveň roku 2006 a 2007. Tyto rozpočtové náklady zahrnují náklady na realizaci stavební části objektů a nezahrnují náklady na vybavení interiérů ani ostatní výše uvedené náklady projektu.

– ve věci informace, jak v jednotlivých etapách vývoje projektu od roku 2004 hlasovali jednotliví krajští zastupitelé a jaká stanoviska přijímaly příslušné politické strany v dané záležitosti až do současnosti, Vám v příloze č. 2 zasíláme výpisy z usnesení přijatých v této věci radou kraje, v příloze č. 3. výpisy ze zápisu ze zasedání zastupitelstva  kraje, včetně  přijatých  usnesení a v příloze č. 4. hlasovací  protokoly ze zasedání zastupitelstva kraje. Pokud jde o část dotazu týkající se toho, "jaká stanoviska přijímaly příslušné politické strany v dané záležitosti až do současnosti" uvádíme, že taková stanoviska kraj nemá k dispozici, a proto tyto není možné poskytnout. Názory členů zastupitelstva kraje, kteří vystoupili v rámci diskuse při projednávání konkrétního bodu programu na zasedání zastupitelstva kraje, jsou uvedeny ve výpisu ze zápisu ze zasedání zastupitelstva - viz příloha č. 3. To, jak jednotliví členové zastupitelstva kraje na zasedání zastupitelstva při přijímání usnesení souvisejících s novostavbou Moravskoslezské vědecké knihovny hlasovali, vyplývá z přiložených hlasovacích protokolů - viz příloha č. 4. Ve vztahu k usnesením přijatým radou kraje sdělujeme, že kraj eviduje pouze číselné vyjádření výsledku hlasování, které je uvedeno pod každým přijatým usnesením rady kraje - viz příloha č. 2; hlasovací protokoly se nepořizují.

Pro úplnost doplňujeme, že text všech usnesení přijatých zastupitelstvem kraje a radou kraje a zápisy ze zasedání zastupitelstva kraje, vč. hlasovacích protokolů, lze nalézt také na webových stránkách kraje http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/samosprava.html.

S ohledem   na   rozsah   dokumentů   uváděných   v přílohách   Vám   tyto   poskytujeme   v elektronické   verzi na přiloženém nosiči dat - CD ROM.

S pozdravem

Ing. Milan Novotný
vedoucí odboru investičního a majetkového


Přílohy z CD:


příloha č. 1 – Celková rekapitulace nákladů (5. 8. 2008)
příloha č. 2. – Výpisy ze zápisů zasedání rady kraje *
příloha č. 3. – Výpisy ze zápisů zasedání zastupitelstva kraje
příloha č. 4. – Hlasování zastupitelstva kraje

* Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsme zatím tuto přílohu nezveřejnili.Výpis z http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/106_08.html

Předmět žádosti:

 1. zveřejnění rozpočtových nákladů finálního projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" a také nejnižší nabídky na výstavbu novostavby knihovny, učiněnou v rámci obchodní soutěže o dodavatele stavby vyhlášené v srpnu 2008,
 2. informace o finálním rozpočtu stavby dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení,
 3. informace o výsledcích obchodní soutěže - nejnižších částkách za jednotlivé segmenty stavby (knihovna, interiérové vybavení, integrovaný parkovací dům apod.) a o částkách za knihovnu jako celek,
 4. informaci, jak v té souvislosti v jednotlivých etapách vývoje projektu od roku 2004 hlasovali jednotliví krajští zastupitelé a jaká stanoviska přijímaly příslušné politické strany v dané záležitosti až do současnosti.

Poskytnuté informace:

 1. Rozpočtové a předpokládané náklady projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" zjištěné pro potřeby vyhotovení studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, činily 1.497.415.126 Kč včetně DPH. Projekt "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" zahrnuje stavbu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" a stavbu "Integrovaný parkovací objekt na ul. 28. října" zajišťující potřebná parkovací stání pro navrženou stavbu Moravskoslezské vědecké knihovny a stávající kulturní dům. Výše uvedené náklady zahrnují veškeré nutné náklady na projekt, tj. projektovou přípravu, náklady na realizaci obou staveb, poradenství, inženýrskou činnost při přípravě a realizaci stavby, publicitní opatření a náklady na vybavení interiéru.

 2. Nejnižší nabídku v rámci otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (veřejná zakázka pod označením "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř. č. 95/2008), podalo sdružení společností OHL ŽS, a.s., VOKD, a.s., TCHAS, spol. s r. o.. Nabídková cena tohoto uchazeče činila 1.523.372.768,-- Kč. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1
  Nejnižší nabízené ceny za jednotlivé části díla dle veřejné zakázky pod označením "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř. č. 95/2008 u různých uchazečů činily:

  Název akce Finanční částka
  stavba "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" 1.158.083.575,-- Kč vč. DPH
  stavba "Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října" 306.680.886,-- Kč vč. DPH
  projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2.208.640,-- Kč vč. DPH
  geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu 148.226,-- Kč vč. DPH
  projektová dokumentace pro provádění stavby "Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října" (realizační projektová dokumentace) 270.746,-- Kč vč. DPH
  zpracování projektu organizace výstavby, který zkoordinuje realizaci obou staveb 89.250,-- Kč vč. DPH
  velkoplošný informační panel, pamětní desky 153.833,-- Kč vč. DPH
  ostatní náklady dle smlouvy o dílo nutné pro řádné a úplné provedení díla, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených položkách 0,-- Kč vč. DPH

  Tyto nejnižší ceny za jednotlivé části díla jsou součástí nabídky různých uchazečů v rámci veřejné zakázky, tj. jejich součet neodpovídá nejnižší nabídce. Nejnižší nabízená celková cena je uvedena výše včetně podrobného rozpisu této ceny - viz příloha č. 1.

  Současně sdělujeme, že součástí veřejné zakázky nebyly dodávky a instalace vybavení interiérů, tj. interiérových doplňků, kuchyňského vybavení, informačního systému, počítačového vybavení, knihovního systému, softwaru a AV techniky. Veřejná zakázka pro výběr zhotovitele, resp. dodavatele tohoto vybavení byla plánována v dalším období.

 3. Ve věci požadované informace o finálním rozpočtu stavby dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení sdělujeme, že projektová dokumentace ke stavebnímu povolení stavby "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" neobsahovala v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení projektové dokumentace rozpočet stavby. Projektová dokumentace stavby "Integrovaný parkovací objekt na ul. 28. října" obsahovala v souladu s předmětnou smlouvou na zhotovení projektové dokumentace pouze propočet nákladů. S ohledem na tyto skutečnosti Vám sdělujeme, že finální rozpočet nákladů stavby byl zpracován v rámci následujícího stupně projektové dokumentace, tj. projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Dle tohoto rozpočtu činí celkové rozpočtové náklady pro stavbu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" 1.021.699.711,-- Kč včetně DPH a pro stavbu "Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října" 288.797.024,-- Kč včetně DPH. Projektované stavební práce a dodávky byly naceněny dle cen a ceníků stavebních prací pro cenovou úroveň roku 2006 a 2007. Tyto rozpočtové náklady zahrnují náklady na realizaci stavební části objektů a nezahrnují náklady na vybavení interiérů ani ostatní výše uvedené náklady projektu.
 4. Ve věci informace, jak v jednotlivých etapách vývoje projektu od roku 2004 hlasovali jednotliví krajští zastupitelé a jaká stanoviska přijímaly příslušné politické strany v dané záležitosti až do současnosti, Vám v příloze č. 2 zasíláme výpisy z usnesení přijatých v této věci radou kraje, v příloze č. 3 výpisy ze zápisů ze zasedání zastupitelstva kraje, včetně přijatých usnesení a v příloze č. 4 hlasovací protokoly ze zasedání zastupitelstva kraje. Pokud jde o část dotazu týkající se toho, "jaká stanoviska přijímaly příslušné politické strany v dané záležitosti až do současnosti" uvádíme, že taková stanoviska kraj nemá k dispozici, a proto tyto není možné poskytnout. Názory členů zastupitelstva kraje, kteří vystoupili v rámci diskuse při projednávání konkrétního bodu programu na zasedání zastupitelstva kraje, jsou uvedeny ve výpisu ze zápisu ze zasedání zastupitelstva - viz příloha č. 3. To, jak jednotliví členové zastupitelstva kraje na zasedání zastupitelstva při přijímání usnesení souvisejících s novostavbou Moravskoslezské vědecké knihovny hlasovali, vyplývá z přiložených hlasovacích protokolů - viz příloha č. 4. Ve vztahu k usnesením přijatým radou kraje sdělujeme, že kraj eviduje pouze číselné vyjádření výsledku hlasování, které je uvedeno pod každým přijatým usnesením rady kraje - viz příloha č. 2; hlasovací protokoly se nepořizují.

Pro úplnost doplňujeme, že text všech usnesení přijatých zastupitelstvem kraje a radou kraje a zápisy ze zasedání zastupitelstva kraje, vč. hlasovacích protokolů, lze nalézt také na webových stránkách kraje.

Přílohy:

Informaci zpracoval: 2. 7. 2009, Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/106_08.html]Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |