Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Výzva č. 3, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, zaměření výzvy: Podpora výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

15. květen 2008 - 4. červenec 2008

Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami

Zaměření výzvy: Projekt výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny


Text výzvy č. 2.1 - 03 - Projekt výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

 Aktuální verze (1):
Velikost souboru: 189,05 kB
Poslední změna souboru: 2008-05-15 15:40:39
Změnil: Iva Machulová
Vytvoření souboru: 2008-05-15 14:36:37
Vytvořil: Iva Machulová


Prioritní osu: 2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných
knihovnami

Zaměření výzvy: Projekt výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

1. Číslo výzvy 2.1 – 03

2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory, dílčí oblasti podpory
Globálním cílem prioritní osy 2 je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit
míru nezaměstnanosti.
Specifickým cílem prioritní osy 2 (a zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.1) je zvýšit kvalitu
života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb.
Specifickým cílem oblasti podpory 2.1 (a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory 2.1.4) je
vytvořit podmínky pro rozvoj služeb Moravskoslezské vědecké knihovny a zajistit rozvoj služeb
knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby.

3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované dílčí oblasti podpory
Výstavba a vybavení nového objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě jako
informačního centra pro rozvoj lidských zdrojů, střediska celoživotního vzdělávání občanů
a koordinačního pracoviště pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v
kraji.

4. Oprávněný žadatel
Moravskoslezský kraj

5. Finanční alokace pro výzvu
Celková alokace 600 000 000 Kč

6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti
podpory/dílčí oblasti podpory

6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu - 2 mil. Kč

6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt - není stanovena

6.3 Forma podpory a struktura financování
Nevratná přímá pomoc (dotace).
Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 92,5 % celkových způsobilých výdajů.1

7. První možné datum předložení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu / závěrečné
monitorovací zprávy s žádostí o platbu 11. 3. 2009

8. Místo realizace projektů
Region soudržnosti Moravskoslezsko

9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu
Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu
smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem.

Datum ukončení projektu
Nejpozději do 30. 5. 2011.

10. Termíny výzvy
Datum vyhlášení výzvy: 15. 5. 2008
Lhůta pro příjem projektů s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti
žadatele: 15. 5. 2008 - 1. 7. 2008

Ukončení příjmu projektů: 4. 7. 2008, 12:00 h

Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny.
Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu:
září - říjen 2008

Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat asistentku odboru implementace programu (Vladimíra Kajzarová, 552 303 574), se kterou si domluví termín (datum a hodinu) této kontroly a která mu určí pracovníka odboru implementace programu pro příjem projektu a provedení kontroly formálních
náležitostí.

Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele probíhá po celou dobu trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsou vyhrazeny pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele.

-----------
1 tj. celkových způsobilých výdajů po odečtení realizačních příjmů.

11. Místo předkládání žádostí:
Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova
1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

12. Kritéria pro poskytnutí dotace:
Kritéria: Splnění formálních náležitostí2, splnění kritérií přijatelnosti3, hodnotící kritéria4.
Projekt bude vybrán za předpokladu, že dosáhne bodového hodnocení minimálně 60 bodů.
Specifická kritéria pro tuto oblast podpory: nejsou stanovena.

13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů:
Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v Prováděcím dokumentu ROP regionu soudržnosti
Moravskoslezsko a v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění.
Pozn: Nezpůsobilým výdajem je pro účely této výzvy nákup dopravních prostředků.

Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: 1. 1. 2007

14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace
Kompletní žádost o dotaci obsahuje:
- tištěné verze elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti
BENEFIT (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie);
- povinné5 a nepovinné přílohy (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie);
- elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD):
o studie proveditelnosti a její přílohy6;
o podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele;
o výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy.
Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice).
Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je
automaticky vytištěn z programu BENEFIT – tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT
označená jako „štítek na obálku“. Vytištěný štítek žadatel připevní na obálku.

V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci
není nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení
žádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálce).

15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR
leden - únor 2009

-----------
2 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele.

3 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele.

4 Hodnotící tabulka bude zveřejněna po schválení Monitorovacím výborem ROP regionu soudržnosti
Moravskoslezsko.

5 Povinné přílohy jsou uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění.

6 Viz příloha č. 2 Příručky pro žadatele v platném znění.

16. Další informace

Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny
na internetové adrese: http://www.rr-moravskoslezsko.cz.
Informace o programu poskytuje:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Úřad Regionální rady,
odbor marketingu a posílení absorpce:

Ing. Hana Gavlasová, hana.gavlasova@rr-moravskoslezsko.cz, 552 303 544
Seznam příloh výzvy:

Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu
Příloha 2 - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů7

--------------
7 Budou zveřejněny po schválení Monitorovacím výborem ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko.


[zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/626/] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |