Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Odpověď na petici za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

[Čj: MSK 159297/2009 / 25. 9. 2009]

Vážení členové petičního výboru,
dne 7. 9. 2009 byla Moravskoslezskému kraji doručena Vaše petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004. S obsahem petice byla na svém zasedání dne 24. 9. 2009 seznámena rada kraje. Na základě posouzení obsahu petice Vám sdělujeme následující stanovisko.


Ve věci Vašeho požadavku na pokračování přípravy stavby dle projektové dokumentace zpracované sdružením „Kuba, Pilař architekti" se sídlem Kopečná 58, 602 00 Brno Vám sděluji, že o úpravě způsobu financování a přípravy akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" rozhodlo zastupitelstvo kraje, jakožto orgán kraje, dne 17. 6. 2009 svým rozhodnutím č. 5/274. V souladu s tímto rozhodnutím byly následně zahájeny práce na přípravě úspornějšího řešení stavby. Příprava a realizace úspornější varianty je plánována na období let 2009 - 2014, přičemž samotná realizace se předpokládá v letech 2012 - 2014. Podmiňujícími kritérii pro nové řešení stavby je požadavek zadavatele, aby náklady na realizaci stavby nepřekročily částku 850 miliónů Kč a provozní náklady nové budovy knihovny v maximální možné míře sledovaly hledisko hospodárnosti provozu, přičemž se situování novostavby knihovny nezmění.

K přerušení přípravy a realizace stavby byl zadavatel veden neúnosnou výší celkových nákladů projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny". Tento projekt zahrnuje jednak vlastní „Novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny" a dále stavbu „Integrovaného parkovacího objektu na ul. 28. října", který bude sloužit pro navrhovanou stavbu Moravskoslezské vědecké knihovny a blízký Dům kultury města Ostravy. Dalším podstatným důvodem pro přípravu úspornější varianty pak jsou vysoké náklady na provoz budovy Moravskoslezské vědecké knihovny, která měla být realizována podle výše uvedené projektové dokumentace.

Podrobné informace týkající se rozpočtových nákladů projektu, nejnižších nabídek na realizaci novostavby knihovny, informace o finálním rozpočtu stavby dle projektové dokumentace, informace o výsledcích obchodní soutěže a dalších Vám byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty dopisem ze dne 3. 7. 2009.

Věřím, že výše uvedené informace povedou ke spokojenosti občanů a rozptýlí jejich obavy z dalšího vývoje při přípravě projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny".

Závěrem Vám sděluji,  že s touto odpovědí bude seznámena  rada  kraje na svém  nejbližším zasedání dne 7. 10. 2009.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje


Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Miroslavem Novákem
1. náměstkem hejtmana kraje 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |