Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Soutěžní podmínky – 2004

Soutěžní podmínky Veřejné soutěže o návrh na zpracování urbanistického, architektonického,
technického a provozního řešení Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě z 30. 6. 2004.

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NÁVRH


na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení

NOVOSTAVBY MORAVSKOSLEZSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ


v katastrálním území města Moravská Ostrava, obec Ostravaa vydává k tomu tyto

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY1 VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE


1.1 Vyhlašovatel

Název:          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Sídlo:            28. října 117, 702 18  OSTRAVA
IČ:                70890692

1.2 Zpracovatel soutěžních podmínek

Název:          Moravskoslezský kraj        
Sídlo:       28. října 117, 702 18  Ostrava              

E-mail:       leo.nevrela@kr-moravskoslezsky.cz
Telefon:       595 622 607      

1.3 Sekretář soutěže

Jméno:        Ing. Jiří Janča
Adresa:        Krajský úřad Moravskoslezského kraje
     odbor investic
     28. října 117, 702 18 Ostrava

E-mail :     jiri.janca@kr-moravskoslezsky.cz
Telefon:     595 622 922
 
1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů    

Jméno:     Ing. arch. Kamil Mojžíšek    
Adresa:    Útvar hlavního architekta magistrátu Města Ostravy   

E-mail :    kmojzisek@mmo.cz          
Telefon:   596 282 482                  

2 PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE


Veřejná soutěž o návrh konaná podle těchto soutěžních podmínek je vyhlašována podle § 72 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a je předpokladem pro zadání veřejné zakázky na provedení projektových výkonů jednacím řízením bez uveřejnění s vítězi soutěže, jimiž se pro účely této soutěže rozumějí autoři oceněných soutěžních návrhů.

2.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení „Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny“ při předpokládaných investičních nákladech 500 mil. Kč
(pět set milionů korun českých) určených pro realizaci stavby a technologie.

2.2 Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže s přihlédnutím k hospodárnosti při výstavbě vlastního objektu a při jeho budoucím provozu a k potřebě vyhledat budoucího zpracovatele navazujících výkonových fází projektové dokumentace.

3 DRUH SOUTĚŽE


3.1 Podle záměru řešení
Podle záměru řešení se jedná o soutěž projektovou, jejímž úkolem je nalézt nejvýhodnější urbanistické a architektonické řešení stavby v návaznosti
na urbanistickou a architektonickou hodnotu stavebního prostoru při respektování optimální provozní dispozice a technologických vazeb funkčních částí knihovny.

3.2 Podle předmětu řešení
Podle předmětu řešení je soutěž vypisována jako kombinovaná, hledající nejlepší architektonické řešení včetně optimálního řešení technického, dispozičního
a provozního.

3.3 Podle okruhu účastníků
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná, anonymní.

3.4 Podle počtu vyhlášených kol
Soutěž se vyhlašuje jako jednokolová.


4 ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE


4.1 Termín vyhlášení soutěže
Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum dle bodu 12.2 těchto soutěžních podmínek, tj. zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže.

4.2 Forma vyhlášení soutěže
Soutěž se vyhlašuje uveřejněním na centrální adrese, v Ústředním věstníku Evropské unie, na internetových stránkách České komory architektů
a Moravskoslezského kraje a v Hospodářských novinách.

4.3 Poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladů
Počínaje dnem vyhlášení soutěže poskytuje vyhlašovatel zájemcům o účast v soutěži soutěžní podmínky a soutěžní podklady podle článku 6 soutěžních podmínek, a to osobně nebo písemně na vyžádání u sekretáře soutěže na adrese dle bodu 1.3., a to bezplatně.


5 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


5.1 Závazné podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické nebo právnické osoby, případně jejich sdružení, splňují-li veškeré požadavky stanovené těmito soutěžními podmínkami, přičemž:

a) fyzické osoby účastnící se soutěže samostatně musí být autorizovanými nebo registrovanými osobami,

b) sdružení účastnící se soutěže musí mít ve svém středu alespoň jednu autorizovanou nebo registrovanou osobu,

c) právnické osoby účastnící se soutěže musí mít ve svém středu alespoň jednu autorizovanou nebo registrovanou osobu v odpovědném postavení.

5.2 Osoby vyloučené ze soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby:

- které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže,

- které jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty uvedenými v těchto soutěžních podmínkách,

- které jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob; tato podmínka se vztahuje
i na členy zastupitelských a správních orgánů.

Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními návrhy podanými mimo soutěž.

5.3 Závazné podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů
Každý účastník soutěže musí být schopen pro případ výzvy po vyhodnocení soutěže právoplatně doložit do pěti dnů svou kvalifikaci (originály nebo úředně ověřené kopie), a to za podmínek stanovených ustanovením § 31 odst. 1 zákona
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a způsobem podle § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1c) téhož zákona a za podmínek podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

O schopnosti doložit tyto doklady učiní účastník soutěže (autor soutěžního návrhu v zastoupení autorského týmu) vlastnoručně podepsané místopřísežné prohlášení, které bude součástí soutěžního návrhu za podmínek stanovených v článku
7 odst. 7.2. těchto soutěžních podmínek.


6 SOUTĚŽNÍ PODKLADY


Soutěžní podklady jsou soutěžícím poskytovány  podle bodu 4.3. soutěžních podmínek a obsahují:

a) stavební program, včetně specifikace závazných ukazatelů,
b) výřez katastrální mapy předmětného území stavby v měřítku 1 : 500,
se zaznačením nepřekročitelné stavební čáry,
c) 2 fotografie pro zakreslení perspektivního pohledu stavby formátu A3.

Podklady budou účastníkům poskytnuty i v digitální podobě (formáty: .dxf, .jpg, .doc).


7 POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A JEJICH OBSAH, JAZYK SOUTĚŽE


Soutěžní návrh bude sepsán v českém jazyce. Soutěžní návrh, který bude obsahovat grafickou část, textovou zprávu a obálky, bude vybaven úvodním listem
se seznamem příloh. Seznam bude obsahovat pořadové číslo přílohy a její název (včetně obálek).

7.1 Grafická část
Grafická část bude obsahovat:

a) jeden základní výkres obsahující celkové územní řešení v měřítku 1 : 500, (dopravní obslužnost, pěší tahy, hlavní vstupy a vjezdy),

b) perspektivní pohledy na celkové architektonické řešení  zakreslené
do 2 poskytnutých fotografií minimálního formátu A-3,

c)výkresy všech pohledů na stavbu ilustrující postačujícím způsobem základní principy tvarového řešení a členění stavby v měřítku 1 : 200,

d) půdorysy všech podlaží v měřítku 1 : 200 se schematickým zakreslením vnitřního vybavení a s tabulkově uspořádanou legendou s popisem ploch
a jejich funkce,

e) řezy ilustrující postačujícím způsobem základní principy konstrukčního řešení stavby v měřítku 1 : 200,

f) perspektivní pohled do vestibulu objektu (směrem od vstupu).

Výkresy budou umístěny na samostatném formátu A 1 a budou obsahovat grafické měřítko.
Grafická část bude rovněž dodána 2x v digitální podobě na 2 nosičích CD
ve formátu PDF (formát A-3).
Minimálně pohledy z ulice 28. října a od budoucího střediska správních činností Magistrátu města Ostravy budou provedeny v barvě.
Nevyžádané přílohy se nepřipouštějí a budou vyloučeny z posuzování. Výkresy budou odevzdány podlepené, v neprůsvitném, tuhém, neporušeném a zalepeném obalu.
7.2 Průvodní textová zpráva
Průvodní textová zpráva bude obsahovat stručné a přehledné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména pak:

a)    zdůvodnění komplexního architektonického řešení stavby,
b) jednoduchý popis provozních a prostorových vztahů uvnitř objektu,
c) popis dopravního řešení,
d) stručný technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů,
e) tabulkový výpočet ploch a kubatur všech podlaží a celého objektu,
dle přiloženého vzoru,
f) stručné zhodnocení ekonomiky budoucího provozu budovy,
g) předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby dle ukazatelů průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku (ÚRS PRAHA),
h) předpokládaná cena  projektové dokumentace v členění dle výkonových projektových fází honorářového řádu ČKA.

Průvodní textová zpráva bude předložena písemně v rozsahu do šesti stran A4 mimo tabulek a zároveň 2 x v digitální podobě na 2 nosičích CD ve formátu .doc nebo .xls (v případě tabulek). Bude uložena spolu s grafickou částí v zalepeném obalu. Jiné přílohy nebudou soutěžní porotou posuzovány.


Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“

Součástí návrhu bude rovněž obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“, která bude obsahovat jméno a adresu, na kterou je možno zaslat protokol o průběhu soutěže, případně neoceněné a neodměněné návrhy. Obálka bude zalepená, neporušená
a zcela neprůhledná.


Obálka nadepsaná „Autor“

Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat jména, adresy a podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně. Bude rovněž zalepená, neporušená a zcela neprůhledná. Do této obálky bude vloženo čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek stanovené v článku 5. odst 5.1 a 5.3 vlastnoručně podepsané oprávněnými zástupci nebo vedoucími architektonického týmu.
8 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU8.1 Podmínky anonymity
Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat popis, heslo ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity. Výjimkou je obsah obálek „Autor“ a „Zpáteční adresa“.

8.2 Úprava návrhu pro vyznačení identifikace
Všechny výkresy, průvodní zpráva i obálky budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.

8.3 Označování a číslování příloh
Všechny přílohy (výkresy, zpráva, obálky) budou očíslovány shodně se seznamem příloh v úvodním listu. Všechny uvedené přílohy budou vloženy do desek v zapečetěném a neporušeném obalu s nápisem: „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“

8.4 Zajištění anonymity podaného soutěžního návrhu
Pokud bude soutěžní návrh posílán kurýrem, bude vzhledem k nutnosti dodržet anonymitu odesílatele uvedena tato jednotná adresa odesílatele:

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28.října 117
702 18  Ostrava

Obálka bude v pravém dolním rohu označena výrazným označením „Soutěž MSVK“.

Soutěžní návrh musí být odeslán  na adresu:

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Sekretář veřejné soutěže o návrh MSVK  
28.října 117
702 18  Ostrava

9 KRITÉRIA HODNOCENÍ


9.1 Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány jsou uvedena bez určení pořadí:

- komplexní architektonická kvalita návrhu včetně řešení vnitřního prostoru,
- kvalita dispozičního a provozního řešení stavby,
- předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby,
- splnění závazných ukazatelů stavebního programu,
- hospodárnost budoucího provozu.

9.2 Důvody pro vyloučení ze soutěže
Soutěžní porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které

a) nesplňují obsahové požadavky vypsaných soutěžních podmínek dle čl. 7
b) neodpovídají závazným požadavkům těchto soutěžních podmínek uvedených v bodech 5.1.a 5.3.,
c) nenaplňují závazné ukazatele stavebního programu,
d) nedošly v požadovaném termínu,
e) zřetelně ukazují na porušení anonymity.

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané závazné podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota oprávněna vyřadit z řádného posuzování.

10 SOUTĚŽNÍ POROTA A JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY


10.1 Jmenný seznam členů soutěžní poroty a jejich náhradníků
Soutěžní porota má devět řádných členů a pět náhradníků a bude zasedat, jednat
a rozhodovat v tomto složení:

Řádní členové soutěžní poroty
1. Ing. Jiří Carbol     závislý na vyhlašovateli
2. Ing. Zbyněk Stanjura     závislý na vyhlašovateli
3. PhDr. Jaroslava Wenigerová     závislá na vyhlašovateli
4. Ing. Lea Prchalová     závislá na vyhlašovateli
5. Prof. Ing. arch. Miroslav Masák     nezávislý na vyhlašovateli
6. Doc.Ing. arch. Milan Stehlík, CSc.     nezávislý na vyhlašovateli
7. Ing. arch. Zdeněk Jiran     nezávislý na vyhlašovateli
8. Ing. arch. Milena Vitoulová     nezávislá na vyhlašovateli
9. Ing. Martin Svoboda     nezávislý na vyhlašovateli

Náhradníci soutěžní poroty
1. Josef Figura     závislý na vyhlašovateli
2. Ing. Jiří Veverka     závislý na vyhlašovateli
3. JUDr. Eva Kafková     závislá na vyhlašovateli
4. Ing. arch. Zdeňka Vydrová     nezávislá na vyhlašovateli
5. Ing. arch. Josef Patrný     nezávislý na vyhlašovateli

10.2 Přizvaný odborný znalec
PhDr. Ladislav Kurka

O případném přizvání dalších odborných znalců rozhodne soutěžní porota
při zahájení hodnotícího zasedání a po dohodě s vyhlašovatelem soutěže.

10.3 Jednání soutěžní poroty
Není-li v těchto soutěžních podmínkách stanoveno jinak, jedná soutěžní porota dle § 10 Soutěžního řádu České komory architektů v úplném znění.11 CENY A ODMĚNY


Za vítěze se ve smyslu těchto soutěžních podmínek považují autoři návrhů, kterým byla udělena soutěžní porotou cena.

11.1 Ceny
Soutěžní návrhy, které nejlépe splní soutěžní podmínky, budou oceněny celkovou částkou ve výši maximálně 2.800.000 Kč, (dva milióny osm set tisíc korun), která bude rozdělena takto:

1. cena ve výši 1.400.000 Kč
(slovy: jeden milion  čtyři sta  tisíc korun českých),

2. cena ve výši 900.000 Kč
(slovy: devět  set tisíc korun českých),

3. cena ve výši 500.000 Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých)

11.2 Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení,
se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 700.000 Kč (sedm set tisíc korun českých).

11.3 Termín vyplacení cen a odměn
Ceny a odměny budou vyhlašovatelem vyplaceny do čtyřiceti dnů po vyhlášení výsledků soutěže.

11.4 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, případně o neudělení některých cen a odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může soutěžní porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě
o jiném rozdělení, nebo neudělení odměn v plné výši.
Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.

11.5 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku
10.000,00 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu ve výši 20 %, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.


12 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE


12.1 Datum ustavujícího zasedání soutěžní poroty
Datum ustavujícího zasedání soutěžní poroty se stanovuje na 28. května 2004.

12.2 Datum vyhlášení soutěže
Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 30. června 2004.

12.3 Lhůta k podání dotazů soutěžícími
Soutěžící mohou podat písemně dotazy k zodpovězení do data 2. srpna 2004.
Zasedání soutěžní poroty k projednání dotazů se uskuteční dne 10. srpna 2004.
Dotazy budou písemně zodpovězeny nejpozději do 16. srpna 2004.

12.4 Lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů soutěžícím
Soutěžící si mohou vyzvednout podmínky a podklady u sekretáře soutěže v čase
od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny. Lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek
a podkladů se stanovuje do 31. srpna 2004.

12.5 Lhůta odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Lhůta odevzdání soutěžních návrhů končí v 11.30 hodin 15. září 2004.

12.6 Datum konání  zasedání  soutěžní poroty
Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje
na dny 4. – 8. říjen 2004.  

12.7 Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím
Termín oznámení výsledků soutěže se stanovuje na dobu nejvíce pěti pracovních dnů od rozhodnutí soutěžní poroty o pořadí a udělení cen a odměn.

12.8 Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže
Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže se stanovuje na dobu deseti dnů od konečného rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn.

12.9 Lhůta k proplacení cen a odměn spojených  s účastí v soutěži
Lhůty k platbám cen a odměn se stanovují na dobu čtyřicet dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

12.10 Lhůta k veřejnému vystavení
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

13 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ


Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně nebo kurýrem proti písemnému potvrzení vyhlašovatele soutěže sekretáři soutěže při zachování ustanovení těchto soutěžních podmínek do 15. září 2004, a to v pracovní den v týdnu v době mezi 8.00 až 11.30 hod a mezi 13.00 až 15.00 hod., a v  konečný den lhůty, tj. 15. září 2004 v době
od 8.00 hod do 11.30 hod. Doručení návrhů prostřednictvím pošty se nepřipouští.


14 ŘEŠENÍ ROZPORŮ


Podání protestů týkajících se hodnocení soutěžních návrhů porotou a rozhodnutí poroty o pořadí a rozdělení cen a odměn se nepřipouští. Případný protest proti formálnímu postupu soutěžní poroty bude řešen dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů ve znění pozdějších předpisů, včetně znění ze dne 24. 4. 2004.15 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK


15.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, členů soutěžní poroty a znalce s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, členové soutěžní poroty, sekretář soutěže, přezkušovatel a odborný znalec, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

15.2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

16 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ


16.1 Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich s výjimkou případů uvedených v článku 16 odst. 16.2 opět využít v jiném případě.

16.2 Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než bylo uvedeno v těchto soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.

16.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

16.4 Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. Soutěžící, kteří si nepřejí, aby jejich soutěžní návrhy byly vystaveny a nebo byly vystaveny bez udání jména autora, uvedou tuto skutečnost výslovně samostatným prohlášením přiloženým do obálky „Zpáteční adresa“.

16.5 Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže oznámí vyhlašovatel všem účastníkům. Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty a vyhlašovatele vyhlásí vyhlašovatel výsledky soutěže stejným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.

16.6 Protokol o průběhu soutěže a o jednání a rozhodnutí poroty
O zasedání a jednání soutěžní poroty, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích bude pořízen protokol, který bude obsahovat zejména:

a) zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže,
c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,
d) stručné hodnocení všech soutěžních návrhů,
e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně zdůvodnění,
f) prezenční listiny členů poroty a přítomného znalce z jednotlivých zasedání soutěžní poroty.

Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí soutěžní poroty stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové soutěžní poroty. Do protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů  soutěžní poroty, jestliže o to výslovně požádají. Závěrečný protokol zašle vyhlašovatel soutěže všem účastníkům soutěže, všem členům soutěžní poroty a sekretariátu ČKA.

17 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny vyhlašovatelem soutěže, na ustavující schůzi soutěžní poroty vyjádřili svůj písemný souhlas s podmínkami všichni členové poroty a takto odsouhlasené soutěžní podmínky byly potvrzeny Českou komorou architektů.

Písemné doklady o těchto skutečnostech jsou uloženy u vyhlašovatele.


V Ostravě dne 30. 6. 2004


Ing. Evžen Tošenovský
hejtman Moravskoslezského kraje 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |