Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Informace dle zák. 106/1999 Sb. – žádost č. 4 (MSK)

Žádost  o zaslání dokumentů, které dokládají závazné hodnoticí kritérium ve výši 500 mil. investičních nákladů v architektonické soutěži, uspořádané krajským úřadem v roce 2004 .

Požadované informace:

V článku: Černý, Jiří: Projekt vědecké knihovny odhalil předražení zakázky, Haló noviny, 10. 11. 2009 je otištěno prohlášení hejtmana, ing. Jaroslava Palase: „jedním ze závazných hodnotících kritérií veřejné soutěže na projekt MSVK byla předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby ve výši 500 milionů korun investičních nákladů. “.

Žádám dle zák. 160/199 Sb. o zaslání dokumentů, které dokládají závazné hodnoticí kritérium ve výši 500 mil. investičních nákladů v architektonické soutěži, uspořádané krajským úřadem v roce 2004 .

V Ostravě 7. 12. 2009 | Jaroslav Němec


Odpověď:

Váš dopis zn.:    MSK 198282/2009  
Ze dne:    7. 12. 2009  
Čj:    MSK 201128/2009
Sp. zn.:    IM/47201/2009/Hen  254.3.5 V10  
Vyřizuje:    Ing. Štěpán Hendrych
Odbor.    Odbor investiční a majetkový   

 

Datum:    17. 12. 2009   

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny - poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane Němče,

Moravskoslezký kraj, krajský úřad (dále jen „krajský úřad"), obdržel dne 7. 12. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V podání je požadováno poskytnutí následující informace:

  • doložení závazného hodnotícího kritéria ve výši 500 mil. Kč investičních nákladů v architektonické soutěži, uspořádané krajským úřadem v roce 2004.

Ve věci Vaší žádosti krajský úřad sděluje, že:

Moravskoslezský kraj ve své Veřejné soutěži o návrh na zpracování urbanistického,  architektonického, technického a provozního řešení Novostavby moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v bodě 2.1 Předmět soutěže stanoví předpokládané investiční náklady 500 mil. Kč určené pro realizaci stavby. Podmínky této soutěže byly odsouhlaseny usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 42/3260, přijatým na její 42. schůzi konané dne 20. 5. 2004.

Z textu vyhlášení Veřejné soutěže o návrh jako odpověď na Vaši žádost citujeme bod 2.1. a bod 9.1.:

2.1. Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení „Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny", při předpokládaných investičních nákladech 500 mil. Kč (pět set milionů korun českých), určených pro realizaci stavby a technologie.

9.1. Závazná kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou bez určení pořadí:

9.1.1.  komplexní architektonická kvalita návrhu včetně řešení vnitřního prostoru,
9.1.2.  kvalita dispozičního a provozního řešení stavby,
9.1.3.  předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby,
9.1.4. splnění stavebního programu,
9.1.5.  hospodárnost budoucího provozu.

S pozdravem

Ing. Milan Novotný

vedoucí odboru investičního a majetkového

Na vědomí:

Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Odbor kancelář hejtmana kraje


Komentář:

Předpokládaná cena 500 mil. Kč na realizaci novostavby MSVK (bez vnitřního vybavení, a bez IPO) - byla uvedena v soutěžních podmínkách pouze jako předpoklad (viz. čl. 2.1 soutěžních podmínek), ale nikdy nebyla závazným hodnotícím kritériem arch. soutěže (viz. čl. 9.1 soutěžních podmínek). Také nebylo uvedeno zda se jedná o cenu s DPH nebo bez DPH.

Celé znění soutěžních podmínek zde.Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |