Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Informace dle zák. 106/1999 Sb. – žádost č. 5 (MSK)

Žádosti:
  1. o informaci proč nebyla odpověď na žádost č. 2 zaslána na žádnou v dopise uvedených adres.
  2. o zaslání informací a dokumentů dokládající výrazný nárůst provozních nákladů nové knihovny a celkové očekávané disponibilní finanční zdroje.
  3. o zaslání kompletního Materiálu č. 32 „– nový návrh usnesení Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko“.
  4. o zaslání informací, zda se předpokládané provozní náklady MSVK a IPO zvýšily oproti materiálům předložených na 23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008.

Požadované informace:

18. 9. 2009 zaslal člen petičního výboru Občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě,
Martin Strakoš dopis adresovaný hejtmanovi Jaroslavovi Palasovi s dotazem a žádostí o
informace dle zák. 106/1999 Sb. Do dnešního dne, žádný ze tří členů petičního výboru
nedostal odpověď. Pouhou náhodou jsem objevil odpověď vypracovanou náměstkem
hejtmana Svatomírem Recmanem na stránkách kraje (http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.
cz/106_08.html)

Žádám dle zák. 106/1999 Sb. o informaci proč nebyla odpověď zaslána na žádnou v dopise
uvedených adres.

Dále žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání informací a dokumentů dokládající výrazný
nárůst provozních nákladů nové knihovny a celkové očekávané disponibilní finanční
zdroje, o kterých náměstek hejtmana Svatomír Recman píše ve zmíněné odpovědi na
stránkách kraje (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/106_08.html).

Zároveň žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání kompletního Materiálu č. 32 „– nový návrh
usnesení Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba
Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko“ projednávaný na 23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008.

Žádám dle zák. 106/1999 Sb. také o zaslání informací, zda se předpokládané provozní
náklady MSVK a IPO zvýšily oproti materiálům předložených na 23. zasedání zastupitelstva
kraje 24. 4. 2008 (Materiál č. 32 – nový návrh usnesení Zahájení realizace, profinancování a
kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko).

V Ostravě 8. 12. 2009 | Jaroslav Němec


Odpověď:

MSK 206101/2009   
Sp.zn.:    EP/36147/2008/Trn    108.3 V10   
Vyřizuje:    Ing. Aleš Trnka   
Odboi    Odbor evropských projektů   
2009-12-21    


Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Moravskoslezkého kraje, odbor evropských projektů (dále „krajský úřad"), obdržel dne 9. 12. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se realizace stavby Moravskoslezské vědecké knihovny (dále jen „MSVK") a Integrovaného parkovacího objektu (dále jen „IPO"), a to:
-     žádost o odpověď na dotaz ze dne 18. 9. 2009,
-     zaslání informací a dokumentů dokládající výrazný nárůst provozních nákladů nové knihovny a celkové očekávané disponibilní finanční zdroje pro stavbu,
zaslání kompletního Materiálu č. 32

- Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, materiál předložený na 23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008, zaslání informací, zda se předpokládané provozní náklady MSVK a IPO zvýšily oproti materiálům předložených na 23. zasedání zastupitelstva kraje 24. 4. 2008.


Ve věci Vaší žádosti krajský úřad sděluje, že na Váš elektronický dotaz ze dne 18. 9. 2009 byla zaslána odpověď odborem kancelář hejtmana kraje dopisem pana náměstka Ing. RSDr. Svatomíra Recmana na adresu pana Strakoše, který písemný dotaz podal a podepsal za petiční výbor a jehož adresa byla uvedena na 1. místě, tato odpověď byla rovněž uveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Na základě Vaší žádosti zasíláme jako přílohu č. 1  rovněž i Vám kopii odeslaného dopisu.


K Vašemu požadavku na zaslání informací a dokumentů dokládající výrazný nárůst provozních nákladů nové knihovny jsme se vyjádřili na základě Vaší žádosti ze dne 7. 12. 2009. Součástí našeho vyjádření k uvedené žádosti je i příloha - požadovaná studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště.


K Vašemu dotazu týkajícímu se očekávaných disponibilních finančních zdrojů sdělujeme, že těmito zdroji jsou prostředky státního rozpočtu ve výši 490 mil. Kč a prostředky Moravskoslezského kraje ve výši 360 mil. Kč.

Na  základě Vašeho  požadavku  zasíláme jako  přílohu  č.   2  materiál  č.   32  předložený  na  23.  zasedání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2008.


Předpokládané provozní náklady MSVK a IPO se oproti informaci uvedené v tomto materiálu nezvýšily.


Ing. Hynek Orság
vedoucí odboru evropských projektů


Příloha:

Příloha č. 1 - Kopie odpovědi na dotaz ze dne 18. 9. 2009
Příloha č. 2 - Materiál č. 32 předložený na 23. zasedání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2008.Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |