Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Knihovna na 10. zasedání zastupitelstvu kraje 17. 2. 2010

Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Příloha č. 1 | z010_005_00.pdf
Příloha č. 2 | z010_005_01.pdf
Příloha č. 3 | z010_005_02.pdf

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zast08_program10.html


Důvodová zpráva:


Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/273 ze dne 17. 6. 2009 (materiál č. 31) ukončilo přípravu a realizaci projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, předpokládané náklady 1.500.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace 2008 – 2010.

Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/274 ze dne 17. 6. 2009 (materiál č. 65) rozhodlo o úpravě způsobu financování a přípravy akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" a o podání žádosti o změnu registrace akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" na Ministerstvo kultury České republiky dle předloženého materiálu.

Na základě těchto usnesení zastupitelstva zahájil odbor investiční a majetkový jednání s Ministerstvem kultury o nutných krocích, které je třeba provést ke změně usnesení vlády k finanční účasti státního rozpočtu na výstavbě knihovny. Se zástupcem projektanta stavby Akad. arch. Ladislavem Kubou investiční pracovníci současně prověřovali varianty nových stavebně technických řešení, které by vedly k úspornějšímu provedení hotového projektu.

Dopisem ze dne 18. 11. 2009 (viz příloha č. 1) se obrátil rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (dále jen „VŠB-TU“) na hejtmana kraje s návrhem na využití některých prostor nové vědecké knihovny k centralizaci jazykové výuky školy. Navazující jednání vyústila do společného memoranda o přistoupení VŠB-TU k projektu knihovny (viz příloha č. 2). Uvolněním části prostor pro potřeby vysoké školy nebude narušena koncepce činnosti vědecké knihovny, naopak dojde k jejímu rozšíření a celkovému oživení objektu.

Na základě výsledků uvedených jednání a popsaných nových skutečností je navrhován další postup pro přípravu stavby:

 1. Nové řešení knihovny, které bude zahrnovat úpravu prostor pro přistupujícího partnera VŠB – TU, vychází z již zpracované a zaplacené projektové dokumentace stavby. Do této projektové dokumentace budou zapracovány změny týkající se především dispozičního řešení:

Dále budou provedeny změny projektové dokumentace směřující k reálným úsporám, především ve změně materiálového složení některých prvků (snížení standardu), vynechání vodní plochy (budou ponechány pouze vodotrysky), zrušení ocelové vyhlídkové plošiny, redukci slaboproudé strukturované kabeláže, změně systému ovládání výtahů a centrálního klíče.

Podle předběžných kalkulací povede nové řešení k novostavbě o rozpočtových nákladech ve výši 913,3 mil. Kč bez DPH (tj. 1 096 mil. Kč vč. DPH). Rozpočtové náklady samotné stavební části, tj. bez interiéru, vybavení, bez projektové dokumentace a ostatní nákladů souvisejících s provedením kompletního díla, činí 812 mil. Kč bez DPH (tj. 974,4 mil. Kč vč. DPH).

Integrovaný parkovací objekt nebude součástí výstavby knihovny – investorem bude privátní subjekt s tím, že objekt bude zajišťovat parkování pro uživatele knihovny.

Na pořízení předmětné změny projektové dokumentace je navrhováno použít část finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč vyčleněných v rozpočtu kraje na rok 2010 na pořízení projektové dokumentace na vybudování nové krajské vědecké knihovny.

Významným zdrojem financování stavby bude (ve smyslu předchozích dohod s Ministerstvem kultury) investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN ve výši 490 mil. Kč vč. DPH. Z rozpočtu kraje je tak uvažováno s finanční spoluúčastí v částce 606 mil. Kč vč. DPH.

 1. Ministerstvu kultury ČR, jakožto správci programu ISPROFIN bude předložen aktualizovaný investiční záměr stavby zohledňující výše uvedené skutečnosti tak, aby ministerstvo mělo k dispozici všechny potřebné podklady ke změně vládního usnesení č. 288 ze dne 26. 3. 2008 k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Rada kraje svým usnesením č. 46/2430 ze dne 20. 1. 2010 schválila uzavření memoranda mezi Moravskoslezským krajem a  VŠB - TU, v němž je deklarován společný zájem na přistoupení VŠB - TU k projektu Moravskoslezská vědecká knihovna.

Příprava a realizace stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ v letech 2010 – 2013 vyplývající z výše uvedeného je navrhována v následujících termínech:

 1. Časový harmonogram přípravy a realizace akce:

  1. rozhodnutí orgánů kraje o úpravě způsobu realizace a financování stavby termín: únor 2010,

  2. podání žádosti o změnu vládního usnesení a o změnu registrace akce
   termín: únor 2009,

  3. veřejná zakázka (dále také „VZ“) na zajištění změny projektové dokumentace
   termín: březen 2010,

  4. ukončení zpracování projektové dokumentace stavby
   termín: leden 2011,

  5. vyhlášení VZ na zhotovitele stavby radou kraje

termín: leden 2011,

  1. výběr vítězné nabídky termín: květen 2011,

  2. uzavření smlouvy o dílo termín: květen 2011,

  3. zahájení realizace stavby termín: červen 2011,

  4. ukončení realizace stavby termín: červen 2013.

 1. Finanční harmonogram akce a předpokládané účasti státního rozpočtu na financování akce v jednotlivých letech v mil. Kč:

Předpokládané náklady a zdroje financování akce v tis. Kč (vč. DPH)

Rok

Zdroj financování

ISPROFIN

Moravskoslezský kraj

Celkem

do 2009

0

31 766

31 766

2 010

0

10 000

10 000

2 011

100 000

100 000

200 000

2 012

290 000

396 000

686 000

2 013

100 000

68 234

168 234

Celkem

490 000

606 000

1 096 000

%

44,71%

55,29%

100,00%

V souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a Pokynu č. R-2-07 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování musí účastník programu (Moravskoslezský kraj) neprodleně zaslat Ministerstvu kultury České republiky, jakožto správci programu, informaci o zásadních změnách v registrované akci týkajících se změny financování stavby a časových parametrů stavby a současně podat žádost o změnu obsahu Registračního listu akce včetně zdůvodnění těchto změn.

S ohledem na přijaté výše popsané dohody je Ministerstvu kultury České republiky zapotřebí nejpozději do konce měsíce února 2010 předat aktualizaci investičního záměru akce. Tento aktualizovaný investiční záměr by měl být podkladem pro změnu usnesení vlády č. 288 ze dne 26. 3. 2008 k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Zastupitelstvu kraje je proto navrhováno rozhodnout o úpravě způsobu financování a přípravy akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ a o podání žádosti o změnu registrace akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ na Ministerstvo kultury České republiky.Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |