Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

ÚČAST STÁTU NA FINANCOVÁNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V MSK SE ZŘEJMĚ ZRUŠÍ

Vedení Moravskoslezského kraje obdrželo informaci o připravovaném zrušení finanční spoluúčasti na výstavbě Moravskoslezské vědecké knihovny (dále MSVK). Zdrojem informací je Usnesení vlády ČR ze dne 11. 8. 2010 č. 563 k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011, konkrétně bod 2. c).

V usnesení se ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 2. c) zabezpečit výdaje vyplývající z dřívějších přijatých usnesení vlády v rámci stanovených výdajů kapitol, případně předložit vládě návrhy na zrušení nebo změny těchto usnesení.

 

V současné době ministr kultury, na schůzi vlády, připravuje materiál s návrhem na zrušení usnesení vlády č. 351 ze dne 10. května 2010, k výstavbě a financování MSVK. Důvodem zrušení financování je ekonomická situace, kdy Ministerstvo kultury ČR nemůže zabezpečit financování tak náročné stavby a nechalo na zvážení orgánů MS kraje, zda v akci pokračovat bez účasti státního rozpočtu. Z tohoto usnesení vyplývá, že vláda připravuje zrušení státního příspěvku ve výši 490 mil. Kč na výstavbu knihovny. Toto usnesení současně ukládá ministru kultury zrušení registrace novostavby MSVK v rámci programu 234 210.

 

„Vedení Moravskoslezského kraje od svého nástupu vždy usilovalo o výstavbu MSVK, jež byla také jednou z priorit současného vedení kraje. Po velkých problémech jsme našli finančně únosnou variantu výstavby knihovny a začali pracovat na její přípravné fázi tak, abychom mohli v příštím roce zahájit výstavbu,“ informoval hejtman kraje Jaroslav Palas a dodal: „V tuto chvíli nemůžeme ani na okamžik pomýšlet na to, že by výstavbu knihovny financoval kraj celou ze svých prostředků. Na to prostě nemáme. Je to pro nás nová informace, proto se  co nejdříve budeme zabývat otázkou, jak zajistit funkčnost nynější MSVK.“

 

Krátká rekapitulace a stav připravenosti

Na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby, na akci jsou vydána veškerá pravomocná stavební povolení.

Rada kraje svým usnesením č. 46/2430 ze dne 20. 1. 2010 (materiál č. 9/7) schválila uzavření memoranda mezi Moravskoslezským krajem a  Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 15, PSČ 708 33, IČ 61989100, o přistoupení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava k projektu Moravskoslezská vědecká knihovna. Současně rada kraje schválila změnu investičního záměru na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny.

Na základě těchto skutečností Vláda České republiky dne 10. května 2010 přijala usnesení č. 351 k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (dále také „MSVK“).

Finanční parametry akce předpokládají zachování účasti státního rozpočtu v původní výši 490 mil.Kč, při změně podílu státního rozpočtu na celkových nákladech z původních 32,670 % na 44,708 %. Při celkových nákladech stavby 1.096 mil.Kč je účast vlastních zdrojů investora 606 mil.Kč.

Na základě usnesení vlády České republiky a usnesení rady kraje č. 10/863 ze dne 17. 2. 2010 o úpravě způsobu financování a přípravy akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ zahájil odbor investiční a majetkový přípravu změny projektové dokumentace. Proběhla jednání se zástupci partnera Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB) a zástupci příspěvkové organizace (dále jen „PO“) za účelem definování podkladů pro přípravu zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále také „VZ“) pro výběr zhotovitele změny projektové dokumentace (dále také „PD“) stavby. Změna projektové dokumentace bude obsahovat úpravy dispozičního řešení v 1. PP a v podlaží administrativy pro VŠB a změny směřující k úsporám finančních nákladů stavby.

V současnosti jsou spolu se zástupci VŠB a PO specifikovány všechny požadavky na změnu projektové dokumentace. Při projednávání technického řešení bylo všemi stranami konstatováno, že návrh je realizovatelný.

Stavba Integrovaného parkovacího objektu - (dále také „IPO“) přímo souvisí se stavbou objektu Moravskoslezské vědecké knihovny. IPO zajišťuje parkování pro objekt MSVK, pro objekt Red House, pro sousední polyfunkční dům, pro návštěvníky Domu kultury a pro divadlo P. Bezruče. V souvislosti se změnovou úpravou PD Moravskoslezské vědecké knihovny je nutno zajistit také změnu PD parkovacího objektu (změna v MSVK vyvolá změny v IPO.

Moravskoslezský kraj uzavřel se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje Prohlášení o společném záměru jehož cílem je zpracování rámcové studie proveditelnosti výstavby IPO metodou PPP (partnerstvím veřejného a soukromého sektoru). Jako jeden z prvních předběžných závěrů se dle zpracovatelů studie jeví jako optimální řešení zabezpečit výstavbu obou objektů MSVK a IPO jedním zhotovitelem, přičemž soukromý partner by hradil část financí objektu IPO. Hlavním důvodem tohoto opatření jsou technické důvody, neboť stavbu bude probíhat v jedné stavební jámě, izolace MSVK jsou částečně řešeny stavbou IPO, sítě pro výstavbu MSVK jsou vedeny objektem IPO apod.

V současné době se vyhlašuje veřejná zakázka na zajištění úpravy projektové dokumentace MSVK s architektonickou kanceláři Kuba, Pilař architekti a uzavírá se dodatek ke stávající smlouvě.

 

Předpokládaný harmonogram přípravy a realizace :

· Zahájení VZ na změnu projektové dokumentace MSVK                                                08/2010

· Rozhodnutí orgánů kraje o realizaci přípravy změny PD IPO                                         09/2010

(o zajištění finančních prostředků pro rok 2011)

· Zahájení zpracování PD a inženýrské činnosti                                                           09,10/2010

· Dokončení zpracování změn projektových dokumentací a zajištění ÚR a SP               05/2011

· Zahájení VZ na výběr zhotovitele staveb                                                                         06/2011

· Zahájení VZ na výběr TDS a koordinátora BOZP staveb                                               06/2011

· Uzavření smlouvy o dílo a mandátní smlouvy                                                                 10/2011

· Zahájení realizace                                                                                                            11/2011

· Dokončení realizace                                                                                                        11/2013

· Závěrečné vyhodnocení                                                                                                  02/2014

 

Zpracoval/a: Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

 

zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ucast-statu-na-financovani-vedecke-knihovny-v-msk-se-zrejme-zrusi-11261/Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |