Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Žádost 1/2011 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací týkající se novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
Informace zpracoval: 19. 1. 2011, Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový


Vážený pane Němče,
k Vaší žádosti ze dne 3. 1. 2011 sdělujeme níže uvedené skutečnosti:

Informace týkající se setkání s poslankyní Evropského Parlamentu paní Amelii Andersdotter dne 11. 10. 2010 byla konzultována s náměstkem hejtmana Ing. Recmanem.

Pan náměstek odpovídal na dotaz paní poslankyně ohledně novostavby MSVK dle návrhu z roku 2004 v tom duchu, že realizaci návrhu architektů Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře (dále jen „projektant“) tzv. Černé kostky, zastavilo již předchozí vedení Moravskoslezského kraje. Rozhodla o tom rada kraje svým usnesením č. 191/6876 v září 2008, kterým zrušila veřejnou zakázku pod označením "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř. č. 95/2008 na zhotovitele stavby. Důvod byl jasný - ani jeden účastník výběrového řízení nesplnil podmínky zadání, neakceptoval cenu požadovanou MSK a rovněž se nevešel do celkového objemu finančních prostředků vyčleněných pro Novostavbu MSVK ve výši 1,5 mld. Kč.

Proto nové (současné) vedení MSK připravilo úspornou variantu novostavby MSVK, kterou projednalo a řešilo jak s ministrem kultury, tak s projektantem. Výsledkem byla příprava kompromisního návrhu, včetně dalšího financování, jež byl projednán v zastupitelstvu kraje, s Ministerstvem kultury a s vládou České republiky. Vláda ČR svým usnesením č. 351 ze dne 10. 5. 2010 schválila pokračování realizace výstavby MSVK pro období 2011 - 2013 a deklarovala spoluúčast státu ve výši 490 mil. Kč.

Po volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 však nově jmenovaná vláda svým usnesením č. 652 ze dne 15. 9. 2010 zrušila toto vládní usnesení a současně odstoupila od účasti státního rozpočtu na financování novostavby MSVK, připravované úsporné varianty tzv. Černé kostky. Tímto usnesením vlády se stala realizace novostavby MSVK podle projektu arch. Kuby a Pilaře nereálnou.
Moravskoslezský kraj přesto hledá další možnosti, jak řešit situaci MSVK umístěné již téměř 60 let provizorně v prostorách Magistrátu města Ostravy. Teoreticky jsou možná řešení, např. znovu jednat s ministrem kultury o podílu státního rozpočtu na financování novostavby MSVK společně s MSK. Druhou možností je hledat další zdroj financí, který by nahradil výpadek prostředků ze státního rozpočtu, třetí je hledat podílníka u soukromého subjektu, čtvrtou navýšit finanční účast kraje až na 100 % celkových nákladů. Zvažovala se také možnost realizovat projekt formou partnerství soukromého kapitálu a MSK formou tzv. PPP projektu. Ve hře by stále byla úsporná varianta černé kostky, ale náklady by přesto přesáhly 1,1 miliardy Kč. Variantou je i možnost se vrátit k původnímu záměru z roku 2004, který deklaroval celkové náklady na novostavbu MSVK ve výši 500 mil. Kč, což bylo rovněž předmětem zadání veřejné soutěže o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě začít zcela novým projektem na místě k tomu dnes určeném a financovat projekt novostavby pouze z rozpočtu MSK. Je možné vzít v úvahu i další řešení např., že by MSVK byla na objednávku kompletně realizována soukromým subjektem a následně provozována MSK nebo jeho příspěvkovou organizací MSVK. Jednou z dalších cest řešení je využití některého rozestavěného objektu, pokud by takový objekt existoval a vyhovoval požadavkům kladeným na fungování MSVK, a realizovat v něm areál vědecké knihovny. Nabízí se v této souvislosti možnost jednat o využití areálu NKP Dolu Hlubina, který je ve vlastnictví MSK, popř. oblasti Dolní Vítkovice a využití tzv. brownfields objektů pro umístění vědecké knihovny v těchto prostorách. To by ovšem znamenalo jejich patřičnou úpravu a jednání s Národním památkovým ústavem. Našly by se určitě ještě některé další možnosti. Ale znovu podtrhuji – jednalo se pouze o inventarizaci možností jak řešit současnou nepříznivou situaci MSVK a to přestěhováním do nových prostor, nejlépe vlastních.
Pokud pan náměstek hovořil o možné spolupráci a jednání s Českou komorou architektů o řešení Vámi zmiňované situace, měl na mysli stav, kdy by byla schválena, vybrána nebo alespoň známa varianta řešení novostavby MSVK a jako taková by vyžadovala konzultaci s komorou architektů. Vy jste čas budoucí zaměnil za čas minulý, což je zcela jiná reálná situace.

V této chvíli neexistují žádné „kompletní informace a dokumenty dokládající zmíněných osmi řešeních na budovu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ a z tohoto důvodu je stanovisko k Vašemu požadavku negativní.

V další části Vaší žádosti, kde se odvoláváte na článek paní Ivy Havlíčkové, požadujete „zaslání kompletního znění vč. příloh k těmto nabídkám od společnosti Red House a společnosti Passerinves“. Zde musím rovněž konstatovat, že taková nabídka nebyla od žádné z Vámi zmiňovaných společností Moravskoslezskému kraji oficiálně a v písemné podobě předložena.
Pokud se týká využití objektu koksovny v Dolní oblasti Vítkovic pro potřeby knihovny, pak tato nabídka má být předložena zástupcům kraje v lednu, což se zatím neuskutečnilo.

Z uvedených skutečností je - domníváme se - patrné, že Moravskoslezský kraj dosud nepreferuje žádné z výše uvedených řešení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a doposud ani definitivně neopouští projekt výstavby tzv. Černé kostky tedy projekt na výstavbu knihovny dle veřejné soutěže o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Na základě Vašeho požadavku uvádíme následující výčet nákladů dosud vynaložených na přípravu stavby MSVK v Ostravě:

1. Architektonická soutěž 3.925.000,- Kč
2. Projektová dokumentace (MSVK a objekt IPO) 35.026.600,- Kč
3. Výkup pozemků 5.200.000,- Kč
4. Studie (provozní náklady, proveditelnosti a pod.) 4.192.100,- Kč
Součet 48.343.700,- Kč


S pozdravem

Ing. Milan Novotný
vedoucí odboru investičního a majetkového
za správnost vyhotovení: Ing. Štěpán Hendrych

Zveřejněno dne: 20. 1. 2011

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/novostavba-moravskoslezske-vedecke-knihovny-v-ostrave-14487/Dotaz z 3. 1. 2011:

Na setkání Amelie Andersdotter s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje (dále jen
MSK), Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem, kterého jsem byl 11. 10. 2010 osobně účasten,
bylo panem náměstkem sděleno, že problematika architektonických soutěží veřejných staveb
byla konzultována s Českou komorou architektů (dále jen ČKA). Dále pan náměstek
informoval o nových osmi řešeních na budovu novostavby Moravskoslezské vědecké
knihovny v Ostravě.

Žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání informací kdo byl konzultantem krajského úřadu v
problematice pořádání architektonických soutěží či jiných výběrových řízeních na novostavby
a dostavby veřejných staveb kulturních organizacích zřízované MSK. Dotazem na kanceláři
ČKA jsem zjistil, že z ČKA nikdo s MSK nejednal. Proto dále dle zák. 106/1999 Sb. žádám o
vysvětlení proč byla tato údajná konzultace s ČKA panem náměstkem zmíněna, v jakém
režimu probíhal a probíhá výběr architektonických projektů na novostavby či případné
dostavby veřejných staveb kulturních organizací zřízované MSK, kdo jsou autoři těchto
návrhů a jak byli honorováni a podle jakých kriterií a kým jsou či budou tyto návrhy
vyhodnocovány.

Dále žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání kompletních informací a dokumentů dokládající
zmíněných osmi řešeních na budovu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v
Ostravě. Dále prosím o upřesnění podle jakých kriterií a kým jsou či budou tyto návrhy
vyhodnocovány. Z jakého důvodu se přistoupilo k uvedenému kroku, když je připraven
projekt arch. Kuby a Pilaře, tzv. Černá kostka, vzešlý z architektonické soutěže z r. 2004,
jehož parametry jsou doložitelně srovnatelné se stavbami obdobného významu a funkce.
V článku „Havlíčkova Iva: Nová knihovna by mohla vzniknout v bývalé koksovně, MS Deník,
27. 12. 2010, on-line na http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/nova-knihovna-bymohla-vzniknout-v-byvale-20101227.html se píše o nabídkách společnosti Red House a
společnosti Passerinvest na řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání kompletního znění vč. příloh k těmto nabídkám od
společnosti Red House a společnosti Passerinves.

Dále žádám dle zák. 106/1999 Sb. o informaci zda tímto MSK opouští projekt novostavby
Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z r. 2004,
tzv. Černé kostky. Zároveň žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání materiálů a dokumentů
dokládající všechny náklady, které byly vynaložené od roku 2004 do dnešního dne na projekt
novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Jaroslav Němec, 3. 1. 2011 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |