Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Dotace kraje 600 tis. Kč na „Objemovou architektonicko-urbanistickou studii zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č.4 a 6“

Zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout investiční dotaci maximálně v celkové výši 600.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č. 4 a 6“
Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje č. 50/3913 ze dne 26. 8. 2014
k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení) 11/985 11. 9. 2014

1. rozhodlo


poskytnout investiční dotaci maximálně v celkové výši 600.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č. 4 a 6“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015


S M L O U V A

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

I.

SMLUVNÍ STRANY

 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

a

 1. Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem: Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice

zastoupeno: Ing. Jiřím Michálkem, Ph.D., předsedou předsednictva

IČ: 75125285

DIČ: CZ75125285

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příjemce“)

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.

ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

 1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši Kč 600.000,-- (slovy šestsettisíc korun českých), na realizaci projektu „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č.4 a 6“ (dále jen „projekt“), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy.

 2. Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování.

Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než celkové předpokládané uznatelné náklady, příjemce obdrží dotaci ve výši celkových skutečných uznatelných nákladů.

Pokud celkové skutečné uznatelné náklady projektu překročí celkové předpokládané uznatelné náklady, konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží 600.000,- Kč.

V.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy ve dvou splátkách takto:

  1. první splátka ve výši Kč 300.000,-- (slovy třistatisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

  2. druhá splátka ve výši Kč 300.000,-- (slovy třistatisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu příjemcem.

 2. Příjemce se zavazuje:

  1. řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,

  2. zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,

  3. použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy,

  4. ukončit realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2015,

  5. vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,

  6. označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu MSK“, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč,

  7. na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,

  8. zpracovat průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci Závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování,

  9. předložit poskytovateli Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu včetně

a to nejpozději do 31. 1. 2016. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.

  1. v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,

  2. řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu,

  3. umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele,

  4. při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy prostřednictvím účtu zřizovatele a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol 1420207219,

  5. nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt,

  6. po dobu 3 let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,

  7. neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

  8. dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. VII této smlouvy.

 1. Za splnění podmínek stanovených v tomto odstavci je porušení povinností uvedených v odst. 2 písm. i), p) a q) považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:

  1. Předložení vyúčtování podle odst. 2 písm. i) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace

od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnuté dotace

od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace

  1. Porušení povinnosti stanovené v odst. 2 písm. p) 2 % poskytnuté dotace

  2. Porušení každé povinnosti stanovené v odst. 2 písm. q) 5 % poskytnuté dotace

VI.

UZNATELNÝ NÁKLAD

 1. Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 9. 2014
   do 31. 12. 2015
   ,

  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a podmínkami Dotačního programu,

  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.

 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou uznatelnými náklady pouze náklady spojené s vytvořením studie pod názvem „Objemová architektonicko-urbanistická studie zástavby přilehlého technologického zázemí vysokých pecí č.4 a 6“ 1. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

 2. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.


VII.

POVINNÁ PUBLICITA

 1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy a výše poskytnuté dotace. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s užíváním loga Moravskoslezského kraje pro účely a v rozsahu této smlouvy. Podmínky užití loga jsou uvedeny v Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který je dostupný na: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/samosprava/graficky_manual.pdf

 2. Příjemce se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace projektu, bude prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj, a to v tomto rozsahu:

 1. Všechny formy, rozsah a způsoby prezentace Moravskoslezského kraje, je před jejich realizací příjemce dotace povinen v dostatečném časovém předstihu konzultovat s administrátorem projektu (zástupcem poskytovatele).

 2. Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace Moravskoslezského kraje na CD nebo DVD nosiči a to jako povinnou součást závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu.

 3. Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto článku smlouvy, hradí příjemce.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň a poskytovatel má podle této smlouvy ještě povinnost poskytnout mu další finanční plnění.

 2. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši.

 3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

 7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ... ze dne ....
Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |