Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 17. 6. 2009

Návrh na ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení / Návrh nových finančních objemů účasti státního rozpočtu v jednotlivých letech a předpokládaný harmonogram přípravy a realizace stavby budovy Moravskoslezské vědecké knihovny


Výpis ze zápisu:


K materiálu č. 31
Návrh na ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

a

K materiálu č. 65
Návrh nových finančních objemů účasti státního rozpočtu v jednotlivých letech a předpokládaný harmonogram přípravy a realizace stavby budovy Moravskoslezské vědecké knihovny

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura - jménem klubu ODS sdělil, že považuje tento materiál za špatně připravený a že doporučení, které dává rada kraje zastupitelstvu, považuje klub za chybné,

Ing. Jaroslav Palas - vznesl na Ing. Zbyňka Stanjuru dotaz, proč tedy minulá rada zrušila tuto soutěž,

Ing. Petr Adamec - za klub KDU-ČSL uvedl, že předložený návrh usnesení nepodpoří z těchto důvodů:

Ing. Evžen Tošenovský - zdůraznil, že projekt knihovny byl do této chvíle skutečně jediným tzv. velkým projektem schváleným za Českou republiku, a ještě ani nezačalo čerpání a už by měl být stažen,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - vyslovil souhlas s názorem Ing. Zbyňka Stanjury, že problém Moravskoslezské vědecké knihovny není problémem politickým, ale ekonomickým, což výrazně přispělo k tomu, že bylo zrušeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a že v této chvíli bude zpracováván nový projekt na levnější a úspornější variantu,

Miroslav Novák - k dotazu Ing. Zbyňka Stanjury, jak budou nyní hlasovat ti členové zastupitelstva kraje, kteří v minulosti hlasovali pro projekt Moravskoslezské vědecké knihovny, uvedl, on bude hlasovat pro projekt, který je nyní předložen,

Mgr. Pavel Drobil - upozornil, že si lze lehce spočítat, jak se v době ekonomické krize "šetří" - původní projekt počítal s náklady Moravskoslezského kraje ve výši 110 mil. Kč a u nově navrhovaného projektu se počítá s účastí přímých prostředků kraje ve výši 360 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Palas - zrekapituloval důvody, proč byl zastaven ten původní megalomanský projekt - kubík obestavěného zdiva stojí dle tohoto projektu 24 tis. Kč, u běžných staveb je to 7 až 10 tis. Kč, a provozní náklady oproti stávající knihovně se zvyšují o 100 %,

PaedDr. Hana Nováčková - uvedla, že jako členka bývalých zastupitelstev kraje svůj názor změnila z těchto důvodů:

Petr Jalowiczor - sdělil, že dnes se nám nabízí možnost investovat poměrně slušné finanční prostředky do školství,

Ing. Zbyněk Stanjura - odpověděl, proč nebyly v roce 2000 až 2008 používány peníze z operačního programu, který je pro roky 2007 - 2013 a schválen byl v roce 2008 - zdroje prostě dříve nebyly k dispozici,

Ing. Petr Adamec - k dotazům 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka, kde bere jistotu, že v opakované soutěži by cena byla nižší, uvedl, že nemá tuto jistotu, ale nové výběrové řízení by to mohlo ukázat,

Ing. Evžen Tošenovský - sdělil, že nedostal odpověď na svůj čistě technický dotaz, jak se zastupitelstvo vypořádá s již vynaloženými 40 mil. Kč na projekt, které musíme přičíst k novému projektu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že plánované finanční zdroje budou využity a zůstanou kraji, nepůjdou pouze do knihovny, ale do zdravotnictví, sociální problematiky a školství,

Mgr. Pavel Drobil - poznamenal, že tedy v těch 850 mil. Kč není zahrnuto parkování,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - uvedl, že parkování v tom zahrnuto není, 700 mil. Kč je určeno na knihovnu a 150 mil. Kč na technologii,

Mgr. Dagmar Horváthová - zdůraznila, že těžko se argumentuje, když na jedné straně je koalice kritizována za to, že jsou dávány finanční prostředky na tenisové kurty, a na druhé straně není pochválena za to, že chce úspory,

Bc. Karel Sibinský - poznamenal, že je otázkou, zda musela být opravdu vypisována architektonická soutěž,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - k poznámce Mgr. Pavla Drobila sdělil, že Regionální operační program Moravskoslezska nemá žádné problémy s čerpáním finančních prostředků, je veden tlak na urychlování výzev tak, aby finanční prostředky ze zdrojů ROP v co největší míře mírnily prohlubující se hospodářskou krizi,

Phdr. Jaroslava Wenigerová - poznamenala, že se domnívá, že argumenty rady kraje nejsou tak zásadní, aby se výstavba knihovny pozastavila, protože dle jejího názoru se nakonec dojde zase ke stejné částce,

Ing. Jaroslav Palas - zdůraznil, že knihovna je prioritou, a dodal, že je také ale pravdou, že skoro do každé školy zatéká,

Ing. Zbyněk Stanjura - sdělil, že sice nemá připomínku k tomu, aby bylo o jednotlivých usneseních hlasováno odděleně, ale že vznáší připomínku k tomu, aby hejtman kraje stejně přistupoval k procedurálním návrhům jak koalice, tak i opozice,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že dle jeho názoru je čistší hlasovat o každém materiálu zvlášť, i když jejich projednávání bylo spojeno,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - prohlásil toto hlasování za zmatečné, protože hlasoval pro a nerozsvítilo se mu na panelu příslušné zelené světýlko - požádal proto o opakované hlasování k materiálu č. 31,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:K materiálu č. 46
Návrh nabýt darem pozemky a návrh uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava za účelem výstavby objektů "Moravskoslezská vědecká knihovna" a "Integrovaný parkovací objekt"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 5/318 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis35.html] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |